ای سالک !  
  هدف عرفان شناخت توحيد است و تصوف، تزكيه و به شناخت رسيدن است و يكسو نگريستن. هدف الله، توشه ی راه، عشق و اراده مي باشد.

کتاب سالک - استاد عباس شهریاری سنگسری
بازدید : 143,550
All Rights reserved. Copyright 2014.